View page in English

 

PRIF AMCANION AC EGWYDDORION

 

YN Y TYMOR BYR

 • Sefydlu EIN GWLAD fel plaid wleidyddol a symudiad a fydd yn siarad ar ran ac yn amddiffyn pawb sydd yn byw yng Nghymru, ein cymunedau ar achos cenedlaethol ehangach.

 • Amddiffyn a datblygu yr etifeddiaeth ieithyddol, diwylliannol, hanesyddol sydd yn unigryw i Gymru , sydd wedi creu hunaniaeth Cymru.

 • Sefyll dros ac hyrwyddo undod Cymru gan gydnabod hefyd yr amrywiaethau rhanbarthol syn llunio cymeriad a chryfder Cymru.

 • Dadlaun gryf y dylai pob rhan o Gymru gael ei thrin yn deg a chyfartal o ran datblygiadau economaidd ac mewn ffyrdd eraill hefyd.

 • Annog pobl syn rhannur syniadau hyn i ymuno gydag EIN GWLAD a symud ein plaid an gwlad yn ei blaen.


YN Y TYMOR CANOLIG

 • Byddwn yn datblygu Ein Gwlad fel grym i newid pethau- gan gwestiynu a herio unrhyw beth syn niweidio buddiannau Cymru a chynnig syniadau a strategaethau er lles Cymru ai phobl.

 • O ystyried y rhagfarnau ar gwendidau syn gynhenid yn ein cyfryngau cyfoes- bydd Ein Gwlad yn defnyddio cyfryngaur 21 ganrif i gyflwyno ein hachos in pobl ac ir byd tu hwnt.

 • Bydd Ein Gwlad yn canolbwyntio ar Gymru a fyddwn ni ddim yn gwastraffu ein hegnon ar faterion mewn gwledydd eraill, materion- er mor drasig- na allwn ni ddylanwadu arnynt. Fyddan ni ddim chwaith yn ymwneud materion y DU sydd ddim o bwys mawr i Gymru.

 • Bydd Ein Gwlad yn ymladd etholiadau. Mae seddau cynghorau cymuned angen eu llenwi. Mae yna isetholiadau rheolaidd in hawdurdodau lleol ac erbyn yr etholiadau nesaf in Cynulliad Cenedlaethol yn 2021 bydd gennym restr lawn o ymgeiswyr yn sefyll ym mhob rhan o Gymru ar gyfer seddau etholaethol a rhanbarthol. Fydd Ein Gwlad ddim yn cystadlu mewn etholiadau ir Senedd Ymerodrol yn San Steffan.

 • Sefydlu Ein Gwlad fel grym gwleidyddol o bwys.

 

YN Y TYMOR HIR

  Bydd Ein Gwlad yn ceisio sefydlu Gwladwriaeth Annibynnol yng Nghymru sydd yn gweithredu ar ran ei dinasyddion a neb arall. Gwladwriaeth a gaiff ei llywodraethu gan gyfansoddiad ysgrifenedig syn ymdrin i holl ddinasyddion yn deg ac yn eu hystyried yn gyfartal i gilydd.

 • Dim ond ir llywodraeth y maen nhw eu hunain wedii hethol y bydd dinasyddion Cymru yn atebol iddi a dim ond y cyfreithiau a gaiff eu pasio gan y llywodraeth honno yn eu henw a fydd yn eu rheoli .

 • Cymru newydd fydd rheolaeth dros holl adnoddau naturiol ac adeiledig y diriogaeth genedlaethol ar dyfroedd tiriogaethol

 • Bydd y llywodraeth yn cyflwyno cyfleon a buddion cyfartal ir holl ddinasyddion ym meysydd addysg, iechyd a phob maes arall.

 • Wedi sawl canrif o alltudiaeth i bob pwrpas, byddwn nir Cymry gartref a chawn ni fyth ein dirmygu, ein hecsploetio neun hymylu ar ein tir ein hunain bellach. Bydd anghyfiawnder mawr wedii unioni or diwedd.

 

Ac fe allwch CHI wneud i hyn ddigwydd trwy ymuno gyda Ein Gwlad.

 


Os yr ydych yn cytuno gyda'n Amcanion a'n Egwyddorion, caewch y dudalen hon a chofrestrwch fel cefnogydd o EIN GWLAD.