COFRESTRWCH  EICH  CEFNOGAETH

REGISTER YOUR SUPPORT

NID CAIS AM AELODAETH YW'R FFURFLEN HON

THIS FORM IS NOT AN APPLICATION FOR MEMBERSHIP

Eich Enw Llawn/ Your Full Name:  

Eich Cyfeiriad E-bost/

Your E-mail Address:

 

Eich Rhif Ffn Tirfaol:

/Your Land-line  No.

 


Os nad oes Ffn gennych rhowch '0' yn y blwch

If you don't have a phone put a "0" in the box

Eich Rhif Ffn Symudol:

/Your Mobile Phone No.:

 


Os nad oes ffn sym. gennych rhowch '0' yn y blwch

If you don't have a mobile put a "0" in the box

Eich Cyfeiriad Cartref

/Your Home Address:

 
Cd Post/ Post Code:  

Siwt Yr Hoffech I Ni Gysylltu Gyda Chi/

Your Preferred Contact Method:

 

Yn aelod presennol o unrhyw blaid neu grŵp?

A present member of any political party or group?

  YDW/ Yes    Nac Ydw/ No

Manylion/ Details

 

Neu teipiwch unrhyw neges arall i ni yn y blwch hwn. Gan gynnwys unrhyw gymhwyster proffesiynnol neu brofiaf gwaith sydd gennych a fyddai o fudd i Ein Gwlad

 

Or type any other message to us in this box, including any professional expertise/ qualification or work experience that you have which could be of benefit to Ein Gwlad

 

A ydych yn addo cefnogi amcanion Ein Gwlad a gwneud gwaith i'w hybu?

Do you want to promise to support the aims of Ein Gwlad and work to promote it?

 

*    YDW/ Yes I do

*Mae'n RHAID i chi ddewis  os yr ydych am i ni anfon y gwybodaeth angenrheidiol atoch.

 

You must select  if you want us to send the necessary information to you.

 

Os NAD ydych am gael eich cynnwys ar ein rhestr ddosbarthu rhowch dic yn y blwch hwn

If you do NOT wish to be automatically put on our mailing list please tick this box: