Nodiadau

 

Nodiadau a Chyfarwyddid
Ar Lenwi'r Ffurflen Ymaelodi

 

| Math a chost aelodaeth | Llanw rhan gyntaf o'r ffurlen | LLenwi'r ail ran o'r ffurflen |
| Gwneud eich taliad ar wefan ddiogel PayPal | Gwneud eich taliad trwy fancio ar-lein |
| Gwneud Cyfraniad |

Yn syml dim ond un o ddwy dl sydd ar gyfer pob math o aelodaeth:

26.00 y flwyddyn (gyda unrhyw gyfraniad gwirfoddol ychwanegol). Dyna'r aelodaeth sylfaenol i oedolion sydd mewn gwaith llawn amser.

12.00 y flwyddyn i bob categori arall gan gynnwys:

 1. Pensiynnwyr dros 65 (mewn gwaith neu beidio) - gyda unrhyw gyfraniad gwirfoddol ychwanegol.
 2. Oedolion  diwaith (gyda unrhyw gyfraniad gwirfoddol ychwanegol.)
 3. Oedolion diwaith oherwydd afiechyd neu anabledd (gyda unrhyw gyfraniad gwirfoddol ychwanegol).
 4. Myfyrwyr mewn addysg llawn amser (gyda unrhyw gyfraniad gwirfoddol ychwanegol).

Mae modd talu am aelodaeth naill mewn un taliad blynyddol neu yn fisol (x 12). E.e.

 

Ymaelodaeth i oedolion mewn gwaith:

Blynyddol un taliad o 26.00 neu yn fisol o 2.17

 

Pob categori arall:

Blynyddol  un tl o 12.00 neu yn fisol o 1.00

 

LLANW Y RHAN GYNTAF O'R FFURLEN

 

Mae angen lLenwi'r blychau i gyd. Yna mae angen dewis pa gategori yr ydych yn perthyn iddo  o ran eich aelodaeth. Hynny yw:

 1. Oedolyn mewn gwaith (26.00) + unrhyw gyfraniad yr hoffech wneud
 2. Oedolyn di-waith neu yn anabl (12.00) + unrhyw gyfraniad
 3. Myfyriwr(wraig) mewn addysg llawn amser (12.00) + unrhyw gyfraniad
 4. Pensiynydd  dros 65 - mewn gwaith neu beidio - (12.00) + unrhyw gyfraniad

Y mae (1) yn 26.00 y flwyddyn neu 12.17 y mis.

Y mae (2) - (4) yn gategorau sydd i gyd yn 12.00 y flwyddyn neu 1.00 y mis.

Pan yr anfonwch y ffurflen hon atom, dim ond ni sydd yn derbyn y gwybodaeth ar gyfer ein record mewnol ein hunain.

 

LLENWI'R AIL RAN O'R FFURFLEN YMAELODI

 

Ar l gwasgu'r botwm 'ANFONWCH' fe fyddwch yn cael eich cludo i dudalen sydd yn diolch i chi am anfon y gwybodaeth atom, ac yna yn rhoi cyfle i chi dalu eich aelodaeth.

Fe welwch flwch hir sydd angen ei agor:

Dewiswch o'r rhestr p'un sydd yn berthnasol i chi. Sylwch fod y ddau ddewis cyntaf ar gyfer tl o 26.00 y flwyddyn neu 2.17 y mis. Y mae'r trydydd a'r pedwerydd yn rhoi dewis o dalu 12.00 y flwyddyn neu 1.00 ymis. Y mae'r cyntaf a'r ail ar gyfer oedolion mewn gwaith. Y mae'r trydydd a'r pedwerydd ar gyfer pob catagori arall.

Ar l gwneud eich dewis gallwch yn awr fynd i wefan ddiogel PayPal i orffen y broses trwy wasgu ar y botwm gwyrdd:

 

GWNEUD EICH TALIAD AR WEFAN DDIOGEL PayPal

 

Y mae yna dair ffordd o wneud eich taliad:

 1. Trwy wefan ddiogel PayPal - os oes gennych gyfrif gyda PayPal.
 2. Trwy wefan ddiogel PayPal gyda cherdyn credyd neu ddebyd (os nad oes gennych gyfrif gyda PayPal).
 3. Trwy fancio ar-lein [DYMA'R FFORDD SYDD ORAU GYDA NI]

Ar gyfer 1 neu 2, dyna i gyd sydd gennych i'w wneud yw gwasgu ar y botwm gwyrdd

O hyn ymlaen fe fyddwch yn gadael ein gwefan ni ac fe fyddwch ar wefan PayPal

NODER: Yn ddibynol ar bwy Borwr Gwe yr ydych yn ei ddefnyddio fe all y dudalen ar wefan PayPal gael ei arddangos mewn gwahanol ffyrdd. Nid yw hyn yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'r broses, ond o bosib y mae un tudalen ychydig yn gamarweiniol. NID oes angen i chi gofrestri gyda PayPal i wneud taliad diogel gydach cerdyn debyn neu gredyd - er fod payPal (wrth eiriad y broses) yn awgrymu bod rhaid.

Os yr ydych yn devnyddio IE (Internet Explorer) neu Chrome dyma'r dudalen sydd yn cael ei harddangos:

Dewiswch yr ail opsiwn, does dim angen creu cyfrif gyda PayPal, er ei bod yn awgrymu hynny. Ac ewch ymlaen i ddefnyddio eich cerdyn trwy lanw y manylion i fewn i'r ffurflen o dan yr opsiynnau hyn.

Os yr ydych yn defnyddio mathau eraill o Borwyr We (tebyg i Firefox er engraifft). Dyma'r dudalen sydd yn dod i fyny:

Nid yw yn gwneud tamaid o wahaniaeth p'un or ddwy dudalen sydd yn ymddangos, y maent yn gweithio yn gywir yr un peth.

Os mai talu o'ch cyfrif personol gyda PayPal yr ydych yn dewis ei wneud yna fe fydd angen i chi fewnlofnodi i'ch cyfrif gyda nhw.

  

  GWNEUD EICH TALIAD TRWY FANCIO AR-LEIN
  
Dyma'r ffordd yr ydym ni yn ei ffafrio. Ar gyfer talu trwy fancio ar lein, peidiwch a gwasgu'r botwm gwyrdd, ond gwnewch nodyn o'r manylion ar gyfer bancio ar-lein sydd ar  yr ail dudalen o'r ffurflen ymaelodi. Ac yna caewch eich Prwr Gwe, gan fynd i'ch cyfrif ar-lein gyda'ch banc.
Ein Banc Ni: Santander
C♫d Didoli:  09-01-29
Enw's Cyfrif:  Ein Gwlad
Rhif y Cyfrif:  28958455
Defnyddiwch y Cyfeirnod Addas i Chi:  (llythrennau cychwynnol eich enw +)MEM001 - Am daliad blynyddol o 26.00  (1)
   (llythrennau cychwynnol eich enw +)MEM002 - Am daladau misol o  2.17 (2)
  (llythrennau cychwynnol eich enw +)MEM003 - Am daliad blynyddol o 12.00 (3)
   (llythrennau cychwynnol eich enw +)MEM004 - Am daladau misol o  1.00 (4)
 

GWNEUD CYFRANIAD I EIN GWLAD

 

Yn ogystal thalu eich haelodaeth, yr ydym hefyd yn gofyn i chi yn garedig fyddech cystal gwneud cyfraniad - os yr ydych mewn sefyllfa i wneud hynny. Os na fedrwch wneud cyfraniad, yna talwch eich haelodaeth yn unig.

Ar dudalen gyntaf y ffurlen ymaelodi fe wewch y graffeg hwn:

Trwy wasgu arno gyda'ch llygoden fe gewch eich cludo i'n tudalen ar gyfer gwneud cyfraniadau. Y mae hon yn broses hawdd iawn. Gwasgwch unwaith eto ar y graffeg tebyg ar y dudalen honno ac fe ewch i Wefan PayPal, lle y gallwch roi cyfanswm eich cyfraniad i fewn ac yna talu trwy PayPal - os oes cyfrif gennych, neu gallwch eto dalu gyda cherdyn banc.

 

Os y cewch unrhyw anhawster, yna cyswlltwch gyda ni ac fe roddwn gymorth i chi. 

 


Ar l gorffen gyda'r dudalen hon gwasgwch ar y groes wen yn y blwch coch i fynd nl i'r ffurflen ymaelodi.
English

 

 

NOTES & GUIDELINES
On Filling The Membership Form

 

| Type and cost of membership | Filling in the first part of the form |
| Filling in the second part of the form | Making your payment on PayPal's secure web-site |
| Making your payment using your own on-line banking system | Making a donation |

 

Basically, there are only two membership fees:

26.00 a year (plus any voluntary donation they may wish to make). That is the basic membership for adults in full time work.

12.00 a year is for all other categories, these include:

 1. Pensioners over 65 (whether working or not) - plus any voluntary donation they may wish to make.

 2. Unemployed adults (plus any voluntary donation they may wish to make).

 3. Unemployed adults due to ill health or disability (plus any voluntary donation they may wish to make.).

 4. Students in full time education (plus any voluntary donation they may wish to make).

Membership fees can either be paid in full once a year, or by monthly installment ( x 12). E.g.

Membership for a working adult: 26.00 annually or 2.17 monthly.

 

ALL other categories: One annual payment of 12.00 or 1.00 monthly.

 

FILLING IN THE FIRST PART OF THE MEMBERSHIP FORM

 

You need to fill in all the fields (boxes). Then there's a need to choose which category you belong to, i.e. :

  1. Adult in work (26.00) + any donation you would like to make

  2. Unemployed or disabled (12.00) + any donation you would like to make

  3. Student in full time education (12.00) + any donation you would like to make

  4. Pensioner over 65 - in work or not - (12.00) + any donation you would like to make

1. is 26.00 a year or 12.17 a month.

2 - 4 are for all other categories which is  12.00 a year or 1.00 a month.

When you send this form to us, it is only us that receives the information that you send to us. This information is for our own internal records only.

 

FILLING IN THE SECOND PART OF THE APPLICATION

 

After clicking on the 'SEND' button' you will be taken to a page that thanks you for your application information that has been sent to us, and which then gives you an opportunity to pay your membership fee.

You will also see a long menu drop-down box that you need to open:

Choose from the drop-down menu which type of payment is applicable to you. Note that the first two options are for a payment of either 26.00 per year, or 2.17 per month. The next two options are for a payment of 12.00 per year or 1,00 a month.  The first and second options are for working adults. The third and fourth options are for all other categories.

After making your choice you can now go to PayPal's secure site to complete your transaction by clicking on the green button:

 

 

MAKING YOUR PAYMENT ON PayPal's SECURE WEBSITE

  

There are three ways of making your payment:

 1. Via PayPal's secure site - if you have a PayPal account.
 2. Via PayPal's secure site - with a credit or debit card (if you do not have a PayPal account).
 3. By on-line banking [THIS IS OUR PREFERRED METHOD FOR YOU TO USE]

For 1. or 2., all you have to do is click on the green button:

From here on, you will leave Ein Gwlad's web-site and you will be on PayPal's site.

NOTE: Depending on the Web Browser you use, the page on PayPal's site may appear in different ways. This does not make any difference to the proses, but possibly one of those pages may be slightly misleading. There is NO need for you to register with PayPal or to open an account with them for you to make your secure payment using your credit or debit card, although the rather ambiguous wording of the PayPal page would seem to suggest this is the case.

If you use IE (Internet Explorer) or Google Chrome this is the page that will appear:

Choose the second option, you do not need a PayPal account, although their wording would suggest that. Then go ahead and use your bank card by filling in the details in the form below these options.

If you use other types of Web Browsers (such as Firefox or similar) This is the page that will be displayed:

It doesn't matter which page appears, they both work exactly the same.

If you have a PayPal account you will need to log into it.

 

 MAKING YOUR PAYMENT USING YOUR OWN ON-LINE BANKING SYSTEM
  
this is our preferred method for you to make your payment.  For on-line banking don't press the green button, instead make a note of our bank details shown at the bottom of the second page of the application form. Then close your browser window, and go to your normal on-line banking page with your bank. You don't need to do any more - put don't forget to go to your on-line banking page to set-up the direct payment!

  
Our Bank: Santander
Sort Code:  09-01-29
Account Name:  Ein Gwlad
Account Number:  28958455
Use Reference:  (your initials +)MEM001 - For annual payments of 26.00  (1)
   (your initials +)MEM002 - For monthly payments of 2.17 (2)
   (your initials +)MEM003 - For annual payments  of 12.00 (3)
   (your initials +)MEM004 - For monthly payments of 1.00 (4)

 

MAKING A DONATION TO EIN GWLAD

 

As well as your membership fee, we also ask if you can kindly make a donation at the same time - if you are in a position to do that. If you cannot afford to donate, then just make your membership payment.

On the first page of your application form you will see this graphic :

By clicking on it with your mouse, you will be taken to our donations page. This is a very easy process. When you land on that page, then click the similar graphic on that page. By clicking on that graphic you will be taken to a PayPal page, where you simply enter the amount you want to contribute to us, and then either pay via PayPal if you have an account, or choose the option to pay with your bank's debit or credit card.

 

If you have any difficulties then please contact us and we'll help you with it.

 

  When you finish on this page, please click the white cross on a red button to be taken back to the membership application form

 

 

 

 

 

Dylunwyd a Gweinyddir gan/ Designed and Hosted by SCCambria