Y Donald a Diwedd Theresa

Donald Trump and Theresa May this week-the body language says it all

Erthygl Gymraeg. English language version below

CAFWYD y carnifal gwleidyddol disgwyliedig yr wythnos hon gyda’r ymweliad gwladol gan Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump.

Roedd amseriad yr ymweliad yn arwyddocaol iawn o gofio iddo ddigwydd ddyddiau yn unig cyn ymadawiad Theresa May fel y Prif Weinidog ac ar yr union adeg hefyd pryd y gwelwyd “approval ratings” Trump ar eu huchaf yn America ers dwy flynedd.

Ac fe roedd yr anghydbwysedd hwn yn y berthynas rhwng y ddau ohonynt- y dyn busnes lliwgar ar y naill law a’r technocrat robotaidd  ar y llaw arall yn anghyffredin o amlwg, gydag iaith corff y ddau yn eu cynhadledd i’r wasg ddydd Mawrth yn adrodd cyfrolau.

May fel disgybl ysgol wedi ei galw i ystafell y prifathro

Roedd  “Y Donald” mor awdurdodol ac hunan-feddiannol ag erioed. Ond roedd May druan yn edrych yn hynod o anghyffyrddus ac ofnus.  Yn union fel pe bai’n ddisgybl ysgol wedi cael ei galw i swyddfa’r prifathro am ryw drosedd anfaddeuol yr oedd wedi ei chyflawni. Ac fel y gwelwn maes o law, efallai fod ganddi reswm da i edrych mor euog hefyd.

Roedd Maer Llundain, Saddiq Khan wedi datgan ei fod yn” amhrydeinig” i estyn unrhyw fath o groeso i “ffasgydd” fel Trump. Rhydd i bawb ei farn, ond yr ymateb cyffredinol oedd fod Khan wedi bod yn annoeth iawn ac wedi dilorni swydd yr arlywyddiaeth ei hun trwy’r ffasiwn eiriau.

Heb son am y ffaith bod defnyddio’r term “ffasgydd” mewn modd mor ffwrddbwt yn sarhau’r  cof am y milynau o bobol hynny a gafodd eu lladd gan Ffasgwyr go iawn yr 20ed ganrif megis Stalin a Hitler.

Ond roedd ei eiriau wedi annog rhai miloedd o bobol i ddod ynghyd i brotestio, a rheiny wedyn yn cael eu hannog a’u cynnal gan bropoganda arferol y BBC a SKY.  Bu’r BBC yn hollol wrthwynebus i Trump ers ei ethol wrth gwrs, ond go brin y gwelwyd unrhyw beth yn debyg i’r hyn a gafwyd ganddyn nhw y tro hwn.

Gwrthrychedd a chydbwysedd wedi hen ddiflannu

Cafwyd oriau o borthi teimladau ac emosiynau gwrth-Trump ganddynt heb unrhyw synnwyr o wrthrychedd a chydbwysedd. Yn anghredadwy, roedd un o’u rhaglenni byw hyd yn oed yn cynnwys fersiwn o’r “baby blimp” enwog! Oes ryfedd fod llawer o’r protestwyr ar strydoedd Llundain yn ymddangos mor hysteraidd a babiaidd?!

Y gwir ydi bod tactegau fel hyn yn chwarae i ddwylo Trump yn llwyr gan ei fod yn gelyniaethu llawer iawn o bobol gyffredin a gwneud iddyn nhw gydymdeimlo gyda rhywun sy’n destun cymaint o ymosod gan y cyfryngau priflif.  Mae hyn oll hefyd yn dieithrio pobol hyd yn oed yn fwy oddiwrth y cyfryngau hyn sy’n prysur golli eu hygrededd yma ym Mhrydain ac America fel ei gilydd. Arwydd o hynny yw’r ffaith i’r BBC golli miliwn o wylwyr y llynedd.

Un o’r tactegau y mae Trump wedi ei feistroli yn ei ymddangosiadau cyhoeddus bellach ydi defnyddio math o hiwmor “deadpan” sy’n gallu llorio ei wrthwynebwyr yn  llwyr, gan adael y gwyliwr cyffredin yn ei ddyblau’n aml.

Wrth sefyll wrth ochr Y Prif Weinidog Theresa May, cyfeiriodd at y ffaith fod ei “approval ratings” yn yr UDA bellach ar 48%- yr uchaf ers dwy flynedd- gyda’r ffigwr hwn yn codi i 94% ymhlith y Blaid Weriniaethol.

Don’t you just love having approval ratings like that?” meddai, gan droi i edrych yn bryfoclyd ar Theresa druan, o bosib un o’r prif weinidogion gwaethaf a welwyd ym Mhrydain erioed, a hithau wedi derbyn “approval ratings” o -49% mewn arolwg diweddar. Son am adael rhywun yn gelain gyda gwen.

Rhywbeth doniol a dynol am yr orenddyn

Er holl feiau niferus Donald Trump, mae yna rywbeth reit ddynol  a doniol amdano. Efallai mai fo ydi un o’r ffigyrau gwleidyddol mwya’ poenus o ddynol sydd wedi ymddangos ar y llwyfan gwleidyddol dros y blynyddoedd diwethaf a dweud y gwir.

Mae llinell anfarwol R.Williams Parry “Rwy’n wych, rwy’n wael, rwy’n gymysg oll i gyd” yn dod i feddwl dyn wrth ystyried y modd y mae’r dyn busnes amrwd hwn o Efrog Newydd wedi mynd o’i chwmpas hi ers ei ethol yn 2016.

Ond wedyn mewn oes pan fo gwleidyddion mor robotaidd, gwag a di-enaid- mae cael rhywun ar y llwyfan gwleidyddol sy’n fodlon dweud ei farn  yn blwmp ac yn blaen am bethau  fel chwa  o awyr iach weithiau.

Mae’r “Donald” yn cael ei gymharu’n ddi-ddiwedd gyda Barack Obama, a ddyrchafwyd i statws sant i bob pwrpas gan y cyfryngau torfol, a’i weld yn disgyn yn brin wrth ochr huodledd enwog ei ragflaenydd.

Ond faint o bobol sy’n cofio fod Obama wedi bomio’r dwyrain canol bron yn ddi-drugaredd yn ystod ail ran ei arlywyddiaeth? Obama hefyd oedd yn gyfrifol am y lladdfa yn Libya, sydd wedi diberfeddu’r wlad honno a chreu problemau lu yn Ewrop yn ei sgil. Hyd yma o leiaf, dydi Trump heb ddangos ei fod yn ryfelgi tebyg i Obama.

Tair blynedd wedi eu gwastraffu

Bydd ei ymweliad yn dod i ben yfory(Mehefin 7ed)- yr union ddiwrnod y bydd Theresa May yn camu i lawr fel prif weinidog. Tair blynedd wedi eu hafradu i bob pwrpas, a dim gwaddol ar ei hol o gwbl- heblaw’r gwaddol o fod wedi dinistrio ffydd pobol yn llwyr yn y system wleidyddol bresennol.

O’i gymharu gyda’i chyfnod trychinebus hi wrth y llyw, mae arlywyddiaeth Trump- beth bynnag eich barn amdano fel person- o leia’n cynnwys rhai pethau pendant sydd wedi’u cyflawni ganddo.

Petai’r cyfryngau yma yn fwy cytbwys, efallai byddai pobol wedi clywed am rai o’r rhain-  er enghraifft bod mwy o bobl nag erioed o’r blaen mewn cyflogaeth yn yr U.D.A, gyda chyfradd Affro-Americanwyr mewn gwaith hefyd wedi cyrraedd eu lefelau uchaf erioed.

Efallai y byddai wedi bod o ddiddordeb i rai i glywed am yr “Women in Entrepreneurship Act” a basiwyd ganddo i annog merched i fyd busnes a’r £1 biliwn o bunnau a glustnodwyd ar gyfer hynny.

A debyg y byddai pawb sy’n rhoi pwys ar ryddid barn yn falch o glywed ei fod wedi pasio Gorchymyn Arlywyddol na fydd unrhyw arian ymchwil ar gael i brifygolion a cholegau America onibai eu bod yn gwarantu rhyddid barn ar y campws.

Gwybodaeth syfrdanol ar fin ei ddatgelu?

Ond wrth i May a Trump fynd eu ffyrdd eu hunain yfory, mae yna argoelion bod ganddo un datgeliad anferthol ar y ffordd.

Mae Trump wedi gorchymyn y Twrne Gwladol, William Barr i “declassifio” yr holl ddogfennau’n perthyn i’r Mouller Inquiry, yr ymchwiliad i’r cynllwynio gyda’r Rwsiaid a syrthiodd yn ddarnau yn ddiweddar.

Yn ol rhai adroddiadau, y Democratiaid eu hunain fu’n ysbio arno yn ystod y ras arlywyddol ac yn cynllwynio i’w ddisodli wedi iddo gael ei ethol yn arlywydd. Ac yn fwy damniol byth, mae’n ymddangos fod Llywodraeth Theresa May hefyd wedi bod yn ysbio arno fel rhan o’r cynllwyn hwn “Operation Crossfire Hurricane”.

Mae ysbiwr Prydeinig, Christopher Steele bellach wedi cytunoi i roi tystiolaeth am yr hyn a ddigwyddodd. Os yw hyn oll yn wir,byddai’n ddigwyddiad dirgrynnol.  Gallai fod yn Watergate ein cyfnod ni a mwy.

Mae’r ffaith fod May wedi cyhoeddi ei ymddiswyddiad o fewn 6 awr i’r gorchymyn ar gyfer  y “declassification” yn ddiddorol iawn a dweud y lleiaf.

Tybed yn wir nad dyma un o’r rhesymau yr oedd Theresa May mor daer i aros yn yr UE, er gwaetha canlyniad y refferendwm yn 2016.

Gan ei bod yn gwybod yn iawn byddai Trump yn siwr o dalu’r pwyth yn ol am hyn oll mewn unrhyw gytundeb masnachol y bydd yn digwydd gyda’r UDA wrth adael yr UE?

A  dyna’n ni’n meddwl fod y Deyrnas Unedig mewn digon o dwll yn barod………….

The Don plots his revenge as May bows out

IT was like the theatre of the absurd this week with the official state visit of American President Donald Trump to the UK.

There was a delicious irony to the fact that it took place a couple of days before Prime Minister Theresa May steps down from her role at exactly the same time that Trump’s “approval ratings” have hit a new two year high in the states.

And this political imbalance between the two leaders- the brash businessman on the one hand and the technocratic robot on the other hand- was painfully obvious to all and sundry, with even their body language at that joint press conference giving the game away entirely.

Theresa May summoned to the Headmaster’s office

The Donald” seemed as authoritative and confident as ever with May looking ever so nervous and fidgety by his side. Exactly as if she was a schoolpupil called to a very displeased Headmaster’s office after a particularly bad case of misbehaviour on her part. And as we shall see later on, perhaps indeed there are good grounds for this guilt-stricken look of hers.

London Mayor Saddiq Khan announced that the visit should not have taken place at all, branding Donald Trump “a fascist”. But the general consensus was that Khan had embarrassed himself and the UK by doing so and  demeaned the office of the Presidency itself.

There was also a sense that he had insulted the memory of the millions of people who did lose their lives in the 20th century thanks to actual fascists such as Stalin and Hitler. Especially as the visit itself was to commemorate  the 75th anniversary of the D-Day landings.

Even-handedness and balance left by the wayside

But Khan’s words of course managed to fire up the raggledy set of outrage protestors who turned up, who were also motivated and cheered on by the propaganda pumpers of  BBC and SKY. The BBC in particular, have long given up any pretence of being even-handed and balanced when it comes to Trump, but this was surely a new nadir, even for them.

They managed to broadcast hours of anti-Trump sentiments, with almost no objectivity involved whatsoever. One of their live programmes even featured a version of the Trump “Baby blimp”! It was almost embarrassing to watch a publically-funded broadcaster behaving in such an unhinged way. Was it any wonder that so many of the protesters also appeared to be so hysterical and infantile?

Future historians will no doubt have a field day trying to decipher the levels of unprecedented vitriol aimed at Trump. He truly is an Emmanuel Goldstein figure for our time, at whom protestors of all sorts can project all their unhappiness, anger and frustration with their personal life, work-life and wider modern life today.

The truth is that all this just plays into the hands of the wily old fox that is Trump, since it is a big turn-off for ordinary people and makes them more sympathetic to the President than they would otherwise be, because they can see it for what it is.

It also makes people even more sceptical of the mainstream media, which is fast losing credibility both here in the UK and America. A million lost TV licences for the BBC over the last year alone tells its own story.

Deadpan humour poleaxes opponents

Trump has also found a way to appeal to such people with the use of his “deadpan ” humour in public appearances to poleaxe his opponents, a process which can often leave viewers in stitches.

Standing beside Theresa May at their press conference, Trump referred to the fact that his “approval ratings” were now at 48%- a 2 year high- with those rising to 94% amongst the Republican Party.

Don’t you just love having approval ratings like that”? he said, turning to the hapless Prime Minister by his side, knowing full well that she has been one of the worst regarded prime ministers in the history of the UK-  receiving a -49% approval ratings in a recent survey. Talk about a smiling assassin……

Of course Trump can often be incredibly crass and unstatesmanlike at times. That goes without saying. But there’s also something very human and comical about him,  perhaps more so than any other politician we have seen on the international stage over the past few years.

In an age where most politicians are just so robotic, managerial and empty shells – it is a breath of fresh air to see someone in power saying their mind openly and honestly about things.

More jaw-jaw than war- war this time round

He’s constantly compared unfavourably to his eloquent predecessor Barack Obama, who was elevated to almost a saint-like status by the media.

But how many people know that Obama also bombed the middle-east constantly during the second half of his Presidency and was also responsible for the bloodbath in Libya, and the resulting failed state there which has now affected Europe negatively in turn?. So far at least jaw-jaw  seems to be this President’s policy as opposed to the warmongery favoured by Obama.

His visit comes to an end tomorrow(June 7) which coincides with the end of Theresa May’s premiership. Three wasted years where nothing of any significance  has been achieved- apart from creating a huge backlash against her government and the whole Westminster system.

Little more than a puppet for the Globalists

May has been nothing more than a puppet for the globalists and there will be precious little tears spilt over her departure. Compared to her disastrous premiership, Trump- whatever you think of him on a personal level- has actually chalked up some specific wins since 2016.

If we had a balanced and impartial media, perhaps we would have heard about some of these, such as the fact that employment has hit a 50 year high in the states, with employment amongst Afro-Americans also at their highest ever levels.

Perhaps some would be interested to know about his “Act to promote female entreprenurship” to encourage more women to start up as entrepreneurs, with £1 billion earmarked for that purpose.

And everyone who values free speech as the cornerstone of a free society would surely applaud the fact that a Presidential order was signed recently stating that no research grants will be awarded to any college or university in the US unless they guarantee free speech on campus.

A political bombshell about to explode?

But as Trump and May go their separate ways tomorrow, it appears that Trump has another  bombshell all lined up. He has instructed his attorney general, Willliam Barr to “declassify” all the documents related to the Moeller Inquiry- the failed attempt to prove Presidentialmg collusion with the Russians.

Early reports indicate that these will show that the collusion was actually all on the Democrats’ side, who spied on Trump during the Presidential Election of 2016 and tried to unseat him after he took up office.  And even more incredibly, it appears that Theresa May’s government was involved in all this “Operation Crossfire Hurricane”as it was named.

A MI5 British spy, Christopher Steele has now agreed to testify about all this. If this is all true, it really is political dynamite. Brexit could prove to be a sunday school tea party compared to all this.

Perhaps all this explains May’s desperation to stay with the EU, despite the result of the referendum in 2016. As she knew full well that Trump would exact cold revenge as part of any possible trade deal with the USA. No wonder poor old Tess looked so hot under the collar at that press conference!

The UK are already embroiled in a titanic struggle with the EU. The Celtic nations are clamouring for their independence, and now they’ll also have to face the wrath of the USA.

One can only sense that there is a case of very bad karma about to be inflicted on UK PLC…….

Leave a Reply