Y Gwylwyr ar y Tŵr

“All along the watchtower”- now playing out on the streets of Cardiff

Erthygl Gymraeg. English language version below

NOL yn yr 80au, fe ganodd grwp o’r enw Y Newyddion gan oedd yn llai na brolgar a dweud y lleiaf am ein prif-ddinas, Caerdydd.

Ymhlith llinellau mwya’ pigog y gan oedd y canlynol “Caerdydd, rwyt ti’n llyncu eneidiau, ac yn poeri’r tameidiau.”.

Ychydig o or-ddweud mae’n siwr. Yn sicr, chafodd y geiriau hyn ddim effaith o gwbwl ar genhedlaeth o bobol ifanc a dyrrodd i’r ddinas o’r gorllewin dros y genhedlaeth ddiwethaf.

Pryderon iechydol am ddyfodiad 5G

Ond daeth geiriau’r gan i’r cof ddoe gyda’r newydd fod Technoleg  di-wifr 5G wedi ei lansio gan Gwmni EE yn Gaerdydd ddoe( Mai 30)- y llecyn cyntaf un yng Nghymru. Bydd y dechnoleg yn cael ei chyflwyno yng ngweddill Gwledydd Prydain y flwyddyn nesaf.

Y broblem ydi bod yna bryderon difrifol am y dechnoleg hon, sydd heb yr un astudiaeth wyddonol cyfoed(peer reviewed) i’w oblygiadau iechyd i’w enw. Mae’r WHO( Sefydliad Iechyd y Byd) wedi rhybuddio ei fod o bosib  yn “carcinogenic”, ac eisoes, mae Israel a dinas Brwsel yng Ngwlad Belg wedi ei wahardd oherwydd eu pryderon am ei effeithiau ar iechyd pobol.

Allai ddim croesawu technoleg fel hyn os yw’r ymbelydredd ohono y tu hwnt i’r lefelau diogel i’r dinesydd. Nid moch cwta iechydol ydi dinasyddion Brwsel” meddai Celine Fremaik, Gweinidog yr Amgylchedd, Gwlad Belg.

Technoleg maes y gad ar strydoedd ein prifddinas

Un elfen broblemus iawn ydi mai arf sydd wedi’i finiogi ar faes y gad ydi 5G, ac wedi ei ddefnyddio at wahanol ddibenion rhyfel oherwydd y tonfeddi uchel a phwerus sy’n perthyn iddo(RF-EMF)

Rwan,mae’r dechnoleg yma wedi ei addasu ar gyfer defnydd cyhoeddus  ac wedi cyrraedd ein prifddinas. Heb unrhyw ymgynghori, heb unrhyw drafodaeth  gyhoeddus, heb unrhyw ymwybyddiaeth ohono i bob pwrpas.

Unwaith eto, mae’n dangos sut mai corfforaethau mawr rhyngwladol yw’n meistri bellach, y tu hwnt i unrhyw lywodraeth. Eu buddiannau nhw, eu dylanwad nhw a’u  helw nhw ydi’r unig ystyriaethau- i’r diawl ag unrhyw ystyriaethau eraill.

Corfforaethau mawr yn cael eu ffordd eto

Bydd llawer o bobol yn ddall i hyn i gyd, gan wirioni ar y syniad  y bydd technoleg gyflymach 5G yn eu galluogi i lawrlwytho ffilmiau i’w gliniaduron mewn eiliadau yn hytrach na munudau. Does ond angen edrych ar unrhyw stryd fawr yng  Nghymru i weld pa mor gaeth y mae pawb ohonom i’n ffonau symudol fel ag y mae hi.

Rwan bydd y cadwyni hyn cymaint yn drymach, yn sgil codi’r holl dyrrau( antennau) a fydd eu hangen i drosglwyddo’r tonnau 5G i gartrefi pawb. Cymaint yw nerth y dechnoleg, bydd gan y rhain y capasiti i wylio a chofnodi gweithgareddau a diddordebau unigolion yn eu cartrefi eu hunain mewn modd na welwyd erioed o’r blaen. Gyda phobol Caerdydd fel y moch cwta ar gyfer yr abrawf yma yng Nghymru.

A bydd yr holl wybodaeth a gesglir am unigolion yn eu cartrefi eu hunain yn ddefnyddiol iawn i’r corfforaethau mawr yn eu hawydd i gael mwy eto o rym a dylanwad dros fywydau unigolion. A’r un mor ddefnyddiol i’w gweision bach- llywodraethau etholedig sydd ag agenda eu hunain i reoli pobol.

Debyg y byddai rhai’n tybio mai codi bwganod yw hyn oll, ond dim ond y mis diwethaf, cyfaddefodd Amazon eu bod wedi cyflogi 100,000 o bobol i wrando ar sgyrsiau pobol gyda’u dyfeisiadau “Alexa”. Er mwyn “gwella ansawdd” eu gwasanaeth i’r cyhoedd.

Petai un o’r rheina gen i- byddai’n ddarnau man yn y bin yn syth o glywed hynny!

 

Gellid mynegi eich pryderon am y dechnoleg 5G wrth eich AS/AC trwy fynd ar y wefan: www.writetothem.com

Big Brother arrives in Cardiff

BACK in the 80ies, a Welsh-language rock group called Y Newyddion penned a less than complimentary ode to our capital city, Cardiff.

Caerdydd, rwyt ti’n llyncu eneidiau ac yn poeri’r tameidiau“( Cardiff, you consume people’s souls and spit out the pieces” were the most scathing lines in the song.

An over-exaggeration to be sure. Certainly, the criticism did nothing at all to dissuade a whole generation of young people from the West from flocking to Cardiff to enjoy all the delights of the capital.

Health concerns about arrival of 5G technology

But the words of the song came to mind with the news that the new 5G wireless technology had just been launched in Cardiff by EE yesterday- the first such location in Wales. The technology will be rolled out to other parts of Wales and the UK sometime next year.

The problem is that there are major concerns about the health and environmental implications of 5G technology, which has no peer-reviewed scientific studies as to its health implications to its name.

The WHO( World Health Organisation) has already warned about its possible “carcinogenic” dangers, and 240 scientists from various European nations have also voiced ” severe concerns” about 5G. Israel and Brussels have recently decided to refuse to accept it.

We cannot allow such technology when the radiation levels associated with  it go beyond the  safety levels for people” said Belgium’s Environment Minister, Celine Fremair. ” The people of Brussels are not  guinea pigs and I can’t gamble with their health like this”

Military grade technology rolled out on the streets of Cardiff

Another alarming problem with 5G is that it is basically military-grade technology utilising ultra high frequency waves for battlefield purposes(RF-EMF). Now, incredibly, it has been adapted for civilian use and rolled out for public consumption in our capital city.

This without any meaningful consultation, no discussion or any public awareness about the development whatsoever.

It just shows once again how it is trans-national corporations who are our modern masters, over and above any elected government to all intents and purposes. And it’s their interests, their influence, their profits which drive everything- to hell with any health concerns for your average citizen.

 Enslaved by Trans-national corporations

Unfortunately, these trans-national corporations are aided and abetted by the fact that so many of us are enslaved to technology in our everyday lives. A cursory look along any high street in Wales would show anyone how ridiculously attached people are to their mobile phones today.

And this enslavement is now to be ramped up to new levels with the installation of all the antennae towers needed to beam these high frequency waves into people’s homes. The power of which will allow individuals to be monitored and observed in their homes like never before, with the people of Cardiff being the first guinea pigs in Wales. Oh, the joys of city living.

The garnered information will only serve to increase the vice-like grip that big corporations have on our lives.With that information no doubt also shared with their compliant hand-maidens, modern governments who have their own  agenda of population control in play as well .

People might think that this is being alarmist, but only last month it was revealed that Amazon have now employed 100,000 staff who are able to listen in to people’s conversations with their Alexa devices. Ostensibly to “improve” their services to their customers. Yeah, right. The caring corporation itself.

George Orwell foresaw this totalitarian mission creep years ago in his book 1984:” You will be hollow. We shall squeeze you empty and then we shall fill you with ourselves”

You can express your concerns about 5G technology by writing to your local MP/AM: www.writetothem.com

Leave a Reply