Tue. Jun 18th, 2019

Rhoi’r llai a’r lleol yn gyntaf

Robat Idris- Pwyso am economi leol amgen/ Calling for an alternative local economy

Erthygl Gymraeg. English language version below

DROS y blynydyddoedd diwethaf, ffolodd ein gwleidyddion cenedlaethol a lleol ar y syniad o brosiectau mawr, drudfawr fel yr ateb i holl broblemau economaidd Cymru.

Cafwyd llawer o wynt gan gynrychiolwyr Llafur a Phlaid fel ei gilydd ac fe dywalltwyd symiau enfawr o arian trethdalwyr i brosiectau amrywiol- ond methiant truenus fu’r rhan fwyaf o’r rhain o ran cyflawni’r holl addewidion am swyddi.

Methiant Wylfa B yn drosiad am feddylfryd methiannus

Roedd penderfyniad cwmni Hitachi o Siapan i roi’r gorau i’r cynllun i godi Wylfa B ar Ynys Mon yn ddiweddar yn drosiad perffaith ar gyfer y meddylfryd methiannus hwn.

Rwan,  mae criw o bobol leol wedi dod ynghyd i geisio llunio dyfodol arall i Fon a Gwynedd, gyda phwyslais newydd ar ddatblygu prosiectau cynhenid, sy’n llai o ran eu maint ond yn gosod buddiannau lleol yn gyntaf.

“Y syniad ydi bod ni’n adeiladu economi mwy gwydn, hyfyw, sydd wedi ei seilio ar ein pobol ein hunanain ac anghenion cymunedau lleol” meddai un o’r trefnwyr, Robat Idris.

Creu economi leol mwy gwydn a chynhenid

“Mi rydan ni wedi gwahodd pobol o wahanol gefndiroedd:  busnes, cymunedol, gwirfoddol ynghyd i drafod syniadau newydd ar gyfer Mon a Gwynedd, a’r bwriad ydi creu dogfen gyhoeddus a fydd yn barod i’w chyflwyno tua mis Medi”

Dywedodd Robat Idris bod y symudiad newydd yn ymateb nid yn unig i fethiant Wylfa B ei hun, ond i fethiant cyffredinol y sefydliad gwleidyddol ar lefel Gymreig ac yn lleol hefyd.

“Mae Llafur ar lefel cenedlaethol a Plaid ar lefel lleol wedi ymroi’n llwyr i’r syniad yma bod rhaid cael prosiectau mawr, corfforaethol fel Wylfa B, a thrwy hynny wedi gwasgu allan yr atebion mwy cynaladwy sydd ei angen ar ein cymunedau.”

“Be rydan ni’n ei ddeud ydi bod angen cydnabod bod hyn wedi methu, a throi’r sylw at gynlluniau llai, cynhenid sy’n blaenoriaethu anghenion lleol. A gan nad ydi’r gwleidyddion yn fodlon gwneud hyn, mae angen  i hyn ddigwydd o gyfeiriad arall.”

Codi hyder pobol leol yn allweddol

Ymhlith syniadau’r grwp newydd, sydd heb ei enwi’n swyddogol hyd yma y mae :

*ail-sgilio a chodi hyder pobol leol

*trafod syniadau newydd i adfywio’r stryd fawr mewn pentrefi a threfi lleol

*edrych ar gynlluniau ynni amgen bychain,

*  gwneud y gorau o’r gwasanaethau sydd ar waith yma ar hyn o bryd.

* sut i ddatblygu economi gylchynol i gadw arian yn cylchdroi yn lleol

Bydd y grwp newydd yn cael ei enwi’n swyddogol dros fisoedd yr haf.

Small is Beautiful

OVER the years, national and local politicians in Wales have been obsessed with large-scale projects as the answer to all of Wales’ economic ills.

Much wind has been expended by both Labour and Plaid representatives, and shedloads of taxpayers’ cash have been directed towards various projects over the years, but the grandiose promises of large scale job creation have signally failed to materialise.

The recent failure of the Hitachi project to build the new Wylfa B station on Ynys Mon seemed to be a perfect metaphor for this failed political mentality.

New group to challenge “big is better” mentality

Now a group of people on Ynys Mon have come together to challenge the politicians’ mentality and develop an alternative vision based on smaller-scale developments more tailored to the needs of rooted local communities.

“The idea is that we need to build a more resilient and locally-based economy, which is geared towards the needs of our local people rather than the greed of big corporations” said Robat Idris, who is one of the founding members of the new group.

“We are bringing together a range of local people for the work, from a business, social and voluntary context to work out some ideas and the hope is we can present a working document by September”.

A grass-roots response to political failure

Robat Idris said the move was obviously closely related to the abandonment of the Wylfa B project, but added that it was also a grass-roots response to the failure of national and local politicians in Wales.

“Both Labour  nationally and Plaid locally have completely swallowed this line that big, corporate projects are Wales’s only hope , and in so doing have squeezed out any emphasis on smaller, more locally-based initiatives.”

“What we are saying is that there needs to be some form of acknowledgement that this has not worked out for Wales. As our politicians seem so unwilling to actually be honest with people about this- well, the answers will have to be provided from elsewhere.”

The group have not yet decided on a name, but amongst the initial ideas to be discussed are:

*Re-skilling local people and raising people’s confidence

*Brainstorming new ideas to renew the high street in local towns and villages

*Consider new small-scale energy initiatives

*How to make the most of the services already in existence here

* Develop a  new circular economy  to keep money circulating locally

The group will be named officially over the next few  months

 

 

 

1 thought on “Rhoi’r llai a’r lleol yn gyntaf

  1. This is of course what Ein Gwlad has realised from day one of our existence. See POLICIES Outline 1. Welfare and Taxation in our manifesto.

    Our flagship economic policy of introducing a Citizens (Universal) Income to Wales, coupled to a Flat Tax rate , is the catalyst required to kick start and fuel small home grown entrepreneurial projects and start-ups.

    500 small start-ups employing six people each is always going to be a safer bet and better insurance than a ‘foreign’ enterprise promising to employ 3000, who then run the risk of 3000 being unemployed all together in one community, when the big company pulls out, or changes it’s company policy on a whim. Also, whilst they are running, their profits go into their coffers somewhere else in this globalist mad house.

    It’s not a healthy way to run things, but our establishment parties insist on repeating their flawed economic policies, regardless of the evidence of their follies.

Leave a Reply