Mon. Aug 19th, 2019

Diwrnod du i ryddid barn yn Ewrop

The EU’s new “Copyright Directive” : clamping down on free speech on the internet

Erthygl Gymraeg. English language version below

Mi roedd ddoe(  Dydd Mawrth) yn ddiwrnod du iawn i bawb sy’n credu mai rhyddid barn ydi un o brif hanfodion cymdeithas rydd ac agored.

Oherwydd wedi pasio’r “Copyright Directive” ddoe gan yr Undeb Ewropeaidd, bydd hi’n anoddach o lawer i bobol fynegi eu hunain mewn pob math o ffyrdd ar y we o hyn allan. Mae’n anorfod y bydd y defnydd o clips newyddion, clips cerddorol a hyd yn oed “memes” yn cael eu cyfyngu’n sylweddol iawn mewn cynnyrch cyfryngol newydd bellach.

Anoddach i bawb fynegi eu hunain yn rhydd ar y we

Roedd dim llai na 5 miliwn o ddinasyddion Ewrop wedi arwyddo deiseb yn erbyn y symudiad hwn (Erthygl 11 ac 13), ond fe anwybyddwyd hwn yn llwyr gan Senedd Ewrop ddoe wrth iddyn nhw basio’r cyfarwyddyd oedd wedi’i greu gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Beth bynnag eich barn ar Brexit ei hun- siawns y gall pawb weld y peryglon mawr sydd ynghlwm wrth y symudiad hwn i fygu barn ar y we: y fforwm trafod cyfoes angenrheidiol rhwng pobl a’i gilydd.

Dadl y Comisiynwyr Ewropeaidd ydi ei bod hi’n annheg fod pobol yn gallu gwneud defnydd o eitemau sy’n cael eu creu gan y corporates cerddoriaeth, cyfryngau a newyddion mawr ac artistiaid gwahanol wrth greu eu cynnyrch eu hunain ar y we, heb dalu’r hawlfraint sy’n ddyledus iddynt. O’r blaen roedd modd i unigolion i ddefnyddio’r deunydd hyn o dan y canllaw “Fair Use”. Ond rwan fodd bynnag, bydd rhaid i unigolion gael trwydded a gwneud taliad pob tro y gwneir defnydd o eitemau o’r fath gyda’u cynnyrch, sef y “Link Tax” .

Hyd yn oed y broses o greu Memes dan fygythiad

Bydd y cyfarwyddyd hwn hefyd yn gorfodi cwmniau fel UTube a Google i blismona’r deunydd sy’n cael ei osod ar eu platfforms hwy er mwyn gwneud yn siwr nad oes torri hawlfraint yn digwydd. Bydd disgwyl iddyn nhw greu ” filters hawlfraint” soffistigedig er mwyn monitro’r holl gynnwys all ymddangos ar eu platfforms.

Canlyniad hyn i gyd ydi y bydd y platfforms hyn yn siwr o fod yn cyfyngu’n fawr ar y deunydd sy’n gallu cael ei ddangos oherwydd y gofynion llawdrwm sydd arnynt bellach. Newydd drwg i bawb ohonom o ran gweld amrediad barn amrywiol a ffres ar y we. Ac wrth gwrs, mi fydd hyn oll yn ei gwneud hi bron yn  amhosib i gwmniau tech bach a chanolig allu dod i fewn i’r farchnad o’r newydd a chynnig dewisiadau newydd i gwsmeriaid oherwydd y costau ynghlwm wrth sefydlu cyfundrefnau tebyg.

Falle’n wir y bydd y cyfarwyddyd hwn jest yn amhosib i’w weithredu’n llwyddianus, fel y dywed rhai sylwebwyr. Efallai hefyd y bydd yn arwain at greu platfforms cyfryngol cwbwl newydd, fel y dywed ambell un arall.

Ond hyd yn oed wedyn-mae’n anghredadwy bod mesur mor wrth-ddemocrataidd ac eithafol  wedi ei basio gan Senedd Ewrop ddoe. Pam eu bod nhw mor awyddus i fygu barn y cyfryngau newydd tybed? A pham eu bod nhw’n mor bleidiol i gynnal statws y cyfryngau prif-lif?

Pobol ifanc gaiff eu heffeithio fwyaf gan y gwasgu ar ryddid barn

Dywedwyd wrthym droeon dros y cyfnod diweddar hwn mai pobol ifanc ydi cefnogwyr mwya pybyr yr UE- a’r rheiny’n grediniol ei fod yn sefyll dros ryddid, democratiaeth a hawliau dynol.

Yr eironi fawr ydi mai pobol ifanc- sydd wedi cael eu magu ar y we- gaiff eu taro fwyaf gan y cyfarwyddyd newydd hwn. Bydd hefyd yn dileu bywoliaeth miloedd ar filoedd o bobol sydd yn ennill eu crystyn drwy greu eu cynnyrch eu hunain ar y we. Eto, pobol ifanc o dan 30 ydi’r rhan helaethaf o’r rhain.

Tybed a fydd y geiniog yn disgyn yn eu plith ynghylch gwir natur yr Undeb Ewropeaidd bellach?

First they came for the Memes……

YESTERDAY( Tuesday) was a bad day for everyone who believes that free speech is one of the absolute cornerstones of an open and democratic society.

As a result of the European Union’s Parliament decision to approve the new “copyright directive ( Articles 11 and 13)  it will now be increasingly difficult for members of the public to express themselves freely on the internet:the information super-highway which is such an essential part of all our lives today.

Use of news clips, article clips,  and music clips as part of new media content will now inevitably be curtailed drastically as part of the new directive. Even the use of Memes– one of the most creative, effective and entertaining communication methods invented of late- are now under threat!

Petition signed by 5 million European citizens rejected

No fewer than 5 million European citizens had signed a petition asking the European Parliament to reject the new copyright directive, but all to no avail.

Whatever your views on Brexit- surely everyone should be concerned about the massive dangers associated with a move which will curtail free speech to such an extent.

The European Commission’s argument was that it was unfair on the media, music and news corporates and the artists featured on those mediums that individuals were able to make use of their material for free when creating their own content on the internet.  In the past, individuals could do all this as part of the “Fair Use” provision.Now though, following yesterday’s decision, members of the public will have to apply for a licence for such purposes and pay a fee every single time they do so as part of the so-called “link tax”.

Furthermore, the big internet platform providers, U Tube and Google will have to police all the material that is placed on their platforms to ensure that no copyright infringements occur. They will be obliged to create new and sophisticated “copyright filters” to undertake this thankless work.

A barrier for small and medium tech companies to enter the market

The upshot of this is that the Silicion Valley Tech giants will have to be much more selective as to what is displayed on their platforms because of the sheer amount of work needed to monitor the whole process effectively. Bad news for all of us who appreciate seeing new and fresh expressions of opinion on the internet.

Just as serious is the fact that less small and medium tech companies will now be able to enter the market and provide more competition for consumers because of the cost involved with these complicated copyright filtering processes.

Some commentators are suggesting that the sheer scale of what is proposed as part of the directive will just make it impossible to implement successfully. Others suggest that it could lead to the creation of totally new internet providers. Human ingenuity could come to the rescue. But even so, it seems unbelievable that the EU could pass such an undemocratic and draconian directive yesterday. Why do they want to stifle new, grass-roots media providers in such a way? And why are they so keen to maintain the stranglehold of the mainstream media on our lives?

Young people will lose out most by the clamp down on free speech

We have been informed constantly over this last period that young people are the strongest supporters of the EU, believing it to be a bastion of democracy, freedom and human rights. Ironically, it will be exactly these young people- who have been raised on the internet-who will be the biggest losers of the EU’s decision yesterday.

The Directive is also likely to destroy the livelihoods of thousnads upon thousands of people who now make their livelihood by placing content of different sorts on the internet- and again, this sector is presently dominated by young people under 30.

Will they now change their minds about the benign nature of the EU I wonder?

Leave a Reply