Tue. Jun 18th, 2019

Mygu rhyddid barn yn ein tir

Erthygl Gymraeg. English language version below.

Y Gweinidog Dros Faterion Gwledig, Lesley Griffiths: undeb ffermio wedi gwrthod cyhoeddi Llythyr agored ati yn codi cwestiynau am ddileu cymorth-daliadau i’r diwydiant ffermio

The Minister for Rural Affairs- Lesley Griffiths: a farming union have refused to publish an open letter to her questioning Welsh Labour’s decision to end subsidies for the farming industry

Gwrthod cyhoeddi llythyr agored am bryderon byd amaeth

UN o’r datblygiadau mwyaf anffodus yn ein cymdeithas dros y blynyddoedd diwethaf hyn yw’r duedd gynyddol hon i geisio mygu barn mewn cymaint o ffyrdd.

Erbyn hyn, ceir carfan swnllyd o heddlu barn hunan-apwyntiedig yn prowlan o gwmpas yn y rhithfyd ac yn y cigfyd er mwyn plismona’r hyn y mae pobol yn ei ddweud ar wahanol bynciau.

Ac mae’r awydd hwn i gyfyngu ar farn pobol mewn gwahanol ffyrdd hefyd fel petai’n ymestyn i gyhoeddiadau Cymraeg yma yng Nghymru mae’n ymddangos.

Cafwyd enghraifft arall o hyn yr wythnos hon gyda phenderfyniad Undeb Amaethwyr Cymru i wrthod cyhoeddi Llythyr agored gan Arweinydd Interim Ein GWLAD Gwyn Wigley Evans at Y Gweiniodog Dros Faterion Gwledig Lesley Griffiths, yn eu cylchgrawn “Y Tir”.

Cwestiynu’r penderfyniad i derfynu cefnogaeth ariannol i ffermwyr

Roedd y Llythyr yn gofyn cwestiynau caled iawn i’r Gweiniodog ynghylch y ffaith bod Llywodraeth Cymru, yn groes i lywodraeth yr Alban a 27 o wledydd eraill yn Ewrop, wedi penderfynu terfynu’r cymorth-daliadau ariannol presennol i ffermwyr wedi Brexit.

Roedd y Llythyr hefyd yn holi’r Gweinidog am y cysylltiad rhwng y penderfyniad hwn a’r penderfyniad i gefnogi’r broses o “ail-wylltu” fel rhan o brosiect Coast to Coastsy’n bwriadu plannu miloedd o goed ar draws talpiau helaeth o’r gorllewin gwledig a gorfodi nifer fawr o ffermydd teuluol i roi’r rorau iddi yn ei sgil.

Gallwch ddarllen y Llythyr trwy roi clic ar y graffeg isod

“Roeddwn i wedi llunio’r Llythyr Agored fel aelod o’r undeb fy hun yn sgil pryderon difrifol oedd wedi’u lleisio gan nifer o ffermwyr. Roeddwn i hefyd yn gwybod y byddai’r cynnwys o ddiddordeb ehangach i’r gymuned amaethyddol drwyddi draw” meddai Gwyn Wigley Evans, o Landdeiniol ger Aberysywth.

“Yn anghredadwy, fe gafodd ei wrthod yn swta iawn gan Bennaeth Polisi a Rheolwr Gyfarwyddwr UAC” meddai Mr Evans.

“Roedd hynny’n dilyn y ffaith fod y Gweinidog, Lesley Grifiths wedi gwrthod yn lan ag ateb fy llythyr gwreiddiol ati neu hyd yn oed ei gydnabod- er fod hwnnw wedi’i ddanfon ati ar ffurf “recorded delivery”.

27 o wledydd eraill yn cadw’r system daliadau fel ag y mae

Ychwanegodd Mr Evans bod Yr Alban a 27 o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd wedi penderfynu cadw’r strwythur taliadau presennol i ffermwyr- ond fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu tynnu’n groes i hyn, gan honni y byddai’r polisi yn “achub ” amaethyddiaeth.

“Mae hwn yn gelwydd noeth mae gen i ofn. Bydd eu cynlluniau yn chwalu’r diwydiant ffermio yng Nghymru a throi talpiau helaeth o’n tir yn goed, a  hynny ar yr union adeg y dylem fod yn troi ein sylw ni at dyfu mwy o fwyd yma ar gyfer ein hanghneion ein hunain ac hefyd ar gyfer y farchnad allforio” meddai Mr Evans.

“Does dim ofn arnom ni yn Ein GWLAD I ddweud hi fel ag y mae. Mynnwn fod ein gweision cyhoeddus yn atebol i’r bobol sy’n talu eu cyflogau nhw, ac yn cynnig gwastad cyfartal inni yn y byd cystadleuol sydd ohoni.”

Dywedodd Nick Fenwick ar ran Undeb Amaethwyr Cymru eu bod wedi penderfynu peidio cyhoeddi’r llythyr gan eu bod o’r farn y byddai’n mynd yn groes i ganllawiau IPSO (sy’n gofalu am safonau yn y Wasg Annibynnol).Leader left speechless as farming concerns denied a platform

Refusal to publish open letter to rural affairs minister

ONE of the more disturbing developments in our society over the past few years is this increasing intolerance of people’s right to free expression.

We seem to have arrived at a situation where a self-appointed  “thought police” are to be seen prowling around on the look-out for any  speech on-line and in real life that deviates from what they consider to be “right speech”.

And it seems that this desire to curtail free speech has now  extended to some of our own Welsh publications here in Wales.

There was a further example of this to be seen this week following the refusal of  “Y Tir”- the Welsh Farming Union’s magazine- to publish an open letter sent to Rural Affairs Minister Lesley Griffiths, asking tough questions about Welsh Labour’s decision to end farming subsidies for the farming sector in Wales.

Questions why subsidies for the farming industry are to be terminated

The letter was sent for publication by “Y Tir” by Ein GWLAD interim leader, Gwyn Wigley Evans, himself a member of the Welsh Farming Union. It asked for straight answers why the Welsh Government had decided to terminate the farming subsidies structure- contrary to the decision of the Scottish Government and 27 other EU members in Europe.

The letter also asked for clarification concerning the connection between this decision and the proposed”re-wilding”  Coast to Coast project  which aims to plant thousands of trees in areas of rural Wales and force the closure of many family farms in the area in its wake.

You can read the open letter for yourself by clicking on the above grafic

“I sent the open letter to “Y Tir”, knowing that the deep concerns outlined were exactly those that many farmers had expressed to me personally, and knowing as well that the points would be of interest to the wider agricultural society” said Gwyn Wigley Evans, Ein GWLAD’s Interim Leader, and a member of the FUW himself.

“But incredibly, the letter was refused out of hand by both the Managing Director and Head of Policy at the FUW”.

“This was after sending the letter by recorded delivery to Lesley Griffith herself, and not receiving any answer or even an acknowledgement of its arrival after six weeks”.

27 other European countries vow to keep the same subsidy structure

Mr Evans added that Scotland and 27 other European countries had vowed to keep the farming subsidies in place, but that the Welsh Government had for some reason , decided to go down a completely different direction, with the gall then to claim that their plan would  “save” Welsh agriculture.

“This is a total lie – their plan would decimate Welsh agriculture and turn tracts of our land over for tree planting at exactly the time when we need to be thinking about growing more food here for both our own needs as Welsh people and also for export purposes” said Mr Wigley Evans.

“At Ein GWLAD, we do not hold back from saying it as it is.We demand that our public servants be accountable to those who pay their wages and give us a level playing ground to compete in what is a very competitive world out there.”

On behalf of FUW, Nick Fenwick said they had decided not to publish the letter as they were of the opinion that the comments made would contravene the IPSOS guidelines for Independent Press.

 

Leave a Reply