Mon. Aug 19th, 2019

Mudiad newydd arall dros Annibyniaeth i Gymru

Undod- y diweddaraf i ymuno gyda’r frwydr dros Annibyniaeth

Undod- another group joins the Independence campaign

        Erthygl Gymraeg- scroll down for English language version

Grwp i bwyso am Gymru Sosialaidd

DDOE(Dydd Sadwrn), cafodd mudiad newydd arall dros Annibyniaeth i Gymru ei lansio yn Aberystwyth.

Undod” yw enw’r grwp newydd a fydd yn canolbwyntio ar gyflwyno y math o atebion sosialaidd yr hoffent hwy eu gweld mewn Cymru Annibynol.  Dywed y grwp nad yw’n ddigon ymgyrchu am Annibyniaeth i Gymru ynddo’i hun- heb fod gan y cyhoedd syniad ynghylch beth y bydd hynny yn ei olygu i bobol Cymru.

Bydd “Undod” felly yn rhoi’r pwyslais ar syniadau sosialaidd pendant er mwyn ennyn ddiddordeb pobol Cymru yn y cysyniad o annibyniaeth.

Ceisio dwyn pwysau ar bleidiau gwleidyddol

Fydd “Undod” ddim yn sefyll mewn etholiadau- yn hytrach, eu gobaith yw gweithredu fel grwp pwyso all ddylanwadu ar y pleidiau sy’n gogwyddo i’r chwith yng Nghymru, sef Llafur a Phlaid Cymru.

Barn Ein GWLAD: Croesawn ddyfodiad “Undod” i’r ffurfafen wleidyddol Gymreig. Golyga hyn fod gennym dri grwp newydd dros Annibyniaeth i Gymru, all ddwyn pwysau ar y sefydliad gwleidyddol yng Nghymru( Ein Gwlad, YES Cymru ac Undod). Bydd pob un o’r grwpiau hyn yn gallu apelio at bobol yng Nghymru mewn gwahanol ffyrdd a hyrwyddo’r syniad o annibyniaeth ar sawl gwastad gwahanol ar yr un pryd.

Byddai’n hawdd iawn  inni ymateb i “Undod” yn yr un modd ag y mae rhai ar y chwith wedi’i wneud tuag at ddyfodiad Ein GWLAD( y cyhuddiadau gwag ar Twitter am ” ffasgaeth”, “Trumpism Cymreig” ayb) heb wybod yr un dim am y blaid mewn gwirionedd.

Rhydd i bawb eu barn ac i bob barn ei llafar

Wnawn ni ddim gwneud hynny, gan ein bod ni’n gredwyr cryf mewn caniatau rhyddid barn a’r pwysigrwydd o wrando ar syniadau o ble bynnag y daw’r syniadau hynny. Er na fyddem ni fel plaid hybrid yn cytuno gyda phwyslais sosialaeth ein cyfeillion ar y chwith( er enghraifft, does yr UN wlad fechan sydd wedi ennill ei hannibyniaeth yn Ewrop dros y genhedlaeth ddiwethaf wedi llwyddo i wneud hynny trwy ddilyn trywydd sosialaidd)- byddwn yn parchu eu hawl i gyflwyno eu syniadau a chael gwrandawiad teg i’w syniadau.

Y cwbl y byddem ni yn ei ddweud yw cynnig gair o gyngor cyfeillgar i’n cyfeillion newydd yn y frwydr dros annibyniaeth i Gymru a hynny ar ffurf geiriau a lefarwyd gan un gwr doeth dro nol:

Society can never truly develop or flourish if the truth is subordinate to ideology”

 Another new group to campaign for Welsh Independence

Calling for a Socialist Wales

YESTERDAY, Saturday, another new group campaigning for Welsh Independence was launched at Aberystwyth.

“Undod”(Unity) will be focusing on the kind of socialist ideas they would like to be introduced in an Independent Wales.  The group claim it’s not enough to call for an Indpendent Wales without people having some idea of what an Independent Wales would look like.

They will therefore present the type of concrete socialist ideas that can interest the people of Wales in the concept of Independence.

Aiming to place pressure on political parties

“Undod” will not be presenting themselves to the electorate in an election- rather they aim to be a pressure group to influence the two left-leaning parties in Wales, Labour and Plaid.

Ein Gwlad Comments: We welcome the arrival of “Undod” on the Welsh political scene. This means we now have three distinct pro-independence groupings to pressurise the political establishment in Wales( Ein GWLAD, YES Cymru and Undod). Each one of these groups can appeal to people in different ways and promote the idea of Independence on various levels at the same time.

The need to listen to different ideas respectfully

It would be very easy for us to respond to Undod in the same way that some on the left have responded to the emergence of Ein GWLAD( e.g the knee-jerk accusations on Twitter of being “fascist” “Welsh Trumpism” etc) without knowing the slightest thing about the new party. We won’t go down that route because we are strong believers in the importance of free speech and listening respectfully to ideas, wherever those ideas come from. Even though we, as a hybrid party, would not concur with our friends on the left as to the way ahead for Wales( e.g there’s not ONE small nation which has won its independence in Europe over the last generation or so which has done that by pursuing a socialist agenda)- we will respect their right to present their ideas and to have a fair hearing.

The only words of friendly advice we would offer our new friends in the Independence Campaign is to refer to the very wise words of one author expressed some time ago:

“Society can never develop or flourish if the truth is subordinate to ideology”

Leave a Reply