Wed. Aug 21st, 2019

“Chwifiwn ein baneri” – Bannon wrth law i annog unbeniaeth Gymreig

Allai unben tebyg i hyn ddod i rym yng Nghymru pe bai pobol yn cefnogi Ein GWLAD?

Could a dictator similar to this emerge in Wales if people decide to support Ein GWLAD?


(Erthygl Gymraeg yw hon. English language version below)

BU’N wythnos wallgof o brysur yma ym mhencadlys Ein GWLAD wrth inni baratoi ar gyfer yr unbeniaeth Gymreig sydd ganddon ni ar y gweill ar gyfer poblogaeth Cymru  maes o law.

Roedden ni’n hynod, hynod o ffortunus yr wythnos ddiwethaf i dderbyn ymweliad gan neb llai na Steve Bannon ei hun. Dylai pawb ohonoch wybod wrth gwrs pwy ydi Steve Bannon( yn enwedig os ydach chi’n ystyried eich hunain yn “progressive” ac yn darllen papur newydd The Guardian ).  Cyn ymgynghorydd i Donald Trump, a gwr sydd wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio creu  chwyldro asgell dde eithafol ar hyd a lled cyfandir Ewrop. Wel, yn ol Y Guardian beth bynnag. A dim ond y gwir sydd yn y papur hwnnw pob amser wrth gwrs.

Roedd rhaid i Mr Bannon ddod draw yma i siarad hefo ni yma yn Ein GWLAD meddai, wedi iddo ddarllen y safle newydd cynhyrfus, “Politico Cymraeg“. Ac ar ol treulio deuddydd yma hefo ni, yn ein pencadlys newydd yn Llanddeiniol, dywedodd Mr Bannon ei fod yn grediniol bod mwy o obaith i’r asgell dde eithafol yma yng Nghymru nag odid un gwlad arall ar gyfandir Ewrop!

Ychwanegodd ein bod ni fel plaid newydd wedi gallu tapio i mewn i’r ffrwd awdurdodol a thra-arglwyddiaethol hwn sydd wastad wedi bodoli o fewn y seic Gymreig- ond sydd heb gael cyfle i fynegi ei hun yn iawn tan y pwynt hwn.

Mae’n anodd rhoi cyfrif llawn am yr holl berlau a gyflwynwyd i’n sylw gan Mr Bannon ar gyfer cyflawni ein chwyldro asgell dde eithafol yma, ond fe ellid crynhoi ei brif gasgliadau fel a ganlyn:

*Creu delwedd weladwy o’r “Arweinydd Cryf ac Awdurdodol”. Awgrymodd y dylem daflunio lluniau o’n Cadeirydd, Gwilym ab Ioan mewn golau melyn llachar ar bob un o gestyll Cymru gyda’r nos dros fisoedd y gaeaf.  “Mae’n nos ond mae’r wawr ar fin torri” fyddai’r teitl uwchben y ddelwedd hon.

Bydd hyn oll yn bosib gyda’r meddalwedd cyfrifiadurol newydd y mae wedi ei gyflwyno inni yn rhad ac am ddim. Ynghlwm wrth y feddalwedd hon hefyd y bydd yna awgrymiadau subliminal nerthol rhyfeddol a fydd yn gallu llwyr berswadio pobol Cymru i lyncu holl bropaganda cyfrwys Ein GWLAD.

*Rhaid dinoethi prif gyfryngau y Chwith Gymreig a’u cynheiliaid”. Tipyn o syndod inni oedd deall mai un o’r prif fwganod gyda hyn yn Y Gymru Gymraeg yn ei farn ef oedd Golwg 360! Ond yn ol Mr Bannon, mae Golwg 360 yn cynnal ymgyrch barhaus i indoctrineiddio meddyliau Cymry Cymraeg gyda phropoganda’r chwith rhyddfrydol ddi-ffiniau a di-synnwyr. Ei awgrym- ychydig yn feiddgar rhaid cyfaddef- oedd postio lluniau lled noeth o rai o olygyddion Golwg 360 ar y we! Wrth eu dinoethi fel hyn, bydd pobol Cymru yn dod i weld y gwir, sef ” The Emperor has no clothes” yn ol Mr Bannon.

*”Creu gwersylloedd Cywiro’r Cymry”.   Efallai mai dyma’i awgrym mwyaf radical ohonyn nhw oll. Yn ol Mr Bannon, gellid addasu gwersylloedd yr Urdd yn Y Bala a Llangrannog ar gyfer y diben hwn a chynnig rhaglen hyfforddiant trylwyr i gyflwyno egwyddorion yr asgell dde eithafol yn y rhain.  Holwyd Mr Bannon ynghylch pwy ddylai gael eu danfon i’r gwersylloedd cywiro hyn. “Oh, you know, the usual suspects- cymdeithas, the “right-on” brigade, plaid entryists etc… My God, there’s so many of them in Wales- we’ll perhaps have to think about extensions in Bala and Llangrannog” meddai.

Gyda’r arian “propaganda seicolegol” y mae’n barod i’w sianelu i’r gwersylloedd, dywedodd ei fod yn hyderus y byddai newid agweddau yn digwydd yn gyflym iawn ymhlith y carfannau problemus hyn.  Yn wir, honnodd y byddai’r gwersyllwyr mewn dim o dro yn cerdded rownd y gwersyll yn llafarganu ” Mae’n CHWITH ganddon ni orfod dweud, ond ar y DDE mae’n lle”.

Mae Mr Bannon wedi dychwelyd i’r Unol Daleithiau bellach, ond bydd yn dod yn ei ol i Gymru yn y flwyddyn  newydd gyda chyfres o syniadau pellach er mwyn trawsnewid Cymru yn wlad  “ asgell-dde eithafol”  all arwain Ewrop gyfan.

(Go brin! – Gol)


Banner headlines for new party as Bannon bolsters dictatorial ambitions

IT’S been a hectic week at Ein GWLAD headquarters at Llanddeiniol following a surprise visit by American Steve Bannon to bolster our dictatorial ambitions.

Mr Bannon- former adviser to Donald Trump- is according to “The Guardian” planning to foment an extreme far-right revolution all over Europe. And, the Guardian, of course has no axe to grind at all in making such a claim.

And after spending a few days with Ein GWLAD last week, Mr Bannon said there is more hope for the extreme right-wing here in Wales, than almost any other country on the European continent!

He believes that Ein GWLAD have been able to tap into a very strong current of authoritarianism and dictatorial tendencies buried deep in the Welsh psyche, and unreleased up until this point.

Here are the three main action points presented by Mr Bannon to Ein GWLAD’s steering committee at the weekend.

Create a clear and visiblestrong man “symbol. He has suggested  projecting the image of our Chairman, Gwilym ab Ioan in bright yellow lighting on all of Wales’s castles over the winter months, with the special software he has provided for us. The title above this image will read: “The night is long but dawn is breaking” .The software also includes immensely powerful subliminal programming, so that the people  of Wales will have no choice but to accept all of Ein GWLAD’s  propaganda.

To expose the naked lies of the left-liberal media and their acolytes in Wales”. We were slightly surprised with Mr Bannon’s conclusion that one of the main culprits in this respect is a little-read Welsh language website, called Golwg 360. But, he believes very strongly that such sites are indoctrinating the minds of Welsh people with their left-liberal propaganda, and pro EU and open borders agenda. He has, very daringly, suggested publishing semi-naked pictures of the editors on the internet, so that their “naked propaganda” can be exposed to all.

Correcting camps for Welsh Whingers”. After reading up on Wales’s various camp traditions, Urdd Gobaith Cymru, Plaid summer school etc, Mr Bannon believes that this idea can be adapted in order to promote a far-right agenda here . We asked Mr Bannon who should be sent to these re-training camps and he responded: “Oh, you know, the usual suspects- cymdeithas, the “right-on” brigade, Plaid entryists etc…Oh my God, there’s so many of these in Wales. Perhaps we’ll have to think about an extension both at Bala and Llangrannog”.

With the “psychological re-programming” money he’s prepared to plough into the two camps, Mr Bannon said he was confident that a radical change in attitudes would soon emerge amongst these problematical factions.

“In fact, I can promise you that in no time at all, these people will be marching around in the morning chanting ” Let’s not get LEFT behind, let’s make Cymru RIGHT”!” he said.

Mr Bannon has now returned to the States, but he will be returning in the new year with another set of radical proposals  which he hopes can turn Wales into a poster boy for  the extreme far-right movement right across Europe.

(I don’t think so somehow! – Ed)


2 thoughts on ““Chwifiwn ein baneri” – Bannon wrth law i annog unbeniaeth Gymreig

  1. Ardderchog Aled! A diolch am y botel o liw du ar gyfer y farf – dywed y wraig fy mod yn edrych ddeugain mlynedd yn iau!

    Excellent Aled! And thank you for the black dye for the beard – the wife says I’m looking forty years younger!

  2. Aled Dylet ddim fod wedi sgrifenu’r erthygl hon achos ma’na ddigon o bobol twp o fewn Blaid Cymru a’r lleill i gredu dy fod ar dylerau enw cynta’ gyda Bannon a’i fath. Ma’r bobol “ddethol” o fewn P.C yn barod i gredu unryw sothach os yw yn cadarnhau eu rhagfarnau dyfna. Ar ol darllen hwn byddant yn rhedeg o gwmpas yn sgrechen fod diwedd y byd ar ddigwydd achos fod EG wedi ymuno a’r diafol i dynu Cymru i uffern. Gwir y peth wrth gwrs yw fod y Pleidwyr ( enwedig hwy sy’n giori yn y Cynulliad) yn ein claddu yn y gwter beth bynag ! Ie wir mwy o himor er bod pobol benstiff yn methu ei ddeall !

Leave a Reply