EICH CAIS I YMAELODI

YOUR MEMBERSHIP APPLICATION

 
Gallwch hefyd gyfrannu nawr,
yn ogystal ac ymaelodi

You can also make a donation now as well
as applying for membership

Eich Enw Llawn/ Your Full Name:
Eich Dyddiad Geni/ Your Date of Birth:
Sut y daethoch o hyd i Ein Gwlad?/
 How did you find us?
 

Tl Aelodaeth am Flwyddyn

Y mae gennym gyfundrefn ar gyfer pedwar math o dl am aelodaeth a ddisgrifir isod. Dewiswch yr un sy'n berthasol i chi - os gwelwch yn dda./

Annual Membership Fees
We have a system that caters for four types of membership fee that are explained below. Please choose the one that is appropriate for you
  Dewiswch un.
Choose one.

Oedolyn mewn gwaith (26.00) + unrhyw gyfraniad yr hoffech wneud
Adult in work (26.00) + any donation you would like to make

Oedolyn di-waith neu yn anabl (12.00) + unrhyw gyfraniad
Unemployed or disabled (12.00) + any donation you would like to make

 Myfyriwr(wraig) mewn addysg llawn amser (12.00) + unrhyw gyfraniad
Student in full time education (12.00) + any donation you would like to make

Pensiynydd  dros 65 - mewn gwaith neu beidio - (12.00) + unrhyw gyfraniad
Pensioner over 65 - in work or not - (12.00) + any donation you would like to make

Pan fyddwch yn gwasgu ar y botwm 'Anfonwch' ar l llanw y ffurflen hon, fe fyddwch yn cael eich cludo i'r dudalen ar gyfer talu eich aelodaeth. Fe fydd dau ddewis ganddoch, naill talu yn ddiogel drwy 'PayPal'. Neu trwy fancio ar lein (y dull yr ydym ni'n ffafrio) yn uniongyrchol i'n cyfrif gyda Santander, bydd y manylion angenrheidiol yn ymddangos ar y dudalen nesaf.

When you press the 'Send' button after completing this form, you will be taken to our membership payment page. You will have two choices, either to make payment via 'PayPal'  Or through direct on-line banking to our account with Santander (our preferred method), the necessary details will appear on the next page.                                  
Dangoswch fan hyn p'un fyddwch yn ei ddefnysddio/ Please show here which one you intend to use:
   Trwy payPal neu gyda cherdyn/
Via PayPal
or by card
          Trwy fancio ar-lein/ via on-line banking

Eich Cyfeiriad E-bost/ Your E-mail Address:

 

Eich Rhif Ffn Tirfaol/ /Your Land-line  No.:

 


Os nad oes Ffn gennych rhowch '0' yn y blwch

If you don't have a phone put a "0" in the box

Eich Rhif Ffn Symudol:

/Your Mobile Phone No.:

 


Os nad oes ffn sym. gennych rhowch '0' yn y blwch

If you don't have a mobile put a "0" in the box

Eich Cyfeiriad Cartref:

/Your Home Address:

 
Cd Post/ Post Code:  

Siwt Yr Hoffech I Ni Gysylltu Gyda Chi/

Your Preferred Contact Method:

 

Yn aelod presennol o unrhyw blaid arall?

A present member of any political party or group?

  YDW/ Yes    Nac Ydw/ No

Manylion/ Details

 

  Nodyn: ni fedrwn dderbyn eich cais os yr ydych yn aelod o blaid arall. Mae'n rhaid i chi ymddiswyddo o'r blaid honno yn gyntaf/

Note: we are unable to accept your application if you are currently a member of another party. You will need to resign from that party first.

 A ydych yn addo cefnogi amcanion Ein Gwlad a gwneud gwaith i'w hybu?

 A ydych yn derbyn cynnwys ein Cyfansoddiad ynghŷd a Rheolau Sefydlog a Deddfau Ein Gwlad?
   


Do you promise to support the aims of Ein Gwlad and work to promote it?

 

Do you accept the  Constitution along with the Rules and Standing Orders of Ein Gwlad?

 

 

*    YDW/ Yes I do 

*Mae'n RHAID i chi roi 'tic' yn y blwch hwn,  os yr ydych am i ni eich cofrestri fel aelod ac anfon y gwybodaeth angenrheidiol atoch. Y mae eich cadarhad drwy roi 'tic' yn y blwch yn dderbyniol fel eich llofnod

 

You MUST physically put a 'tick' in the above box,  if you want us to accept you as a member and send necessary information to you. Your confirmation by ticking the box is acceptable as your signature.

 

Os NAD ydych am gael eich cynnwys ar ein rhestr ddosbarthu rhowch dic yn y blwch hwn

If you do NOT wish to be automatically put on our mailing list please tick this box: